Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Η δημιουργική λογιστική του Δήμου Κηφισιάς!

Απάντηση του Συνδυασμού "Πόλη Φως" στα σχόλια του Δήμου       
Κηφισιάς στον Τύπο Κηφισιάς την Παρασκευή 22/10/2010
για τα Οικονομικά!!


Υποχρεώσεις

2003                                              Ευρώ

Μακροπρόθεσμες                          364.694,48
Βραχυπρόθεσμες                        4.303.945,55
Σύνολο                                         4.668.640,03

2009

Μακροπρόθεσμες                        3.146.491.33
Βραχυπρόθεσμες                         7.194.698,06
Σύνολο                                        10.341.189,39

Αύξησης των υποχρεώσεων κατά 121,5% σε 7 έτη ή μέση αύξηση 17,36% / ετησίως
Η επιλεκτική αναφορά του Δήμου εστιάζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μόνο!! Γιατί άραγε!!??


Δάνεια

Το 2003  ο Δήμος είχε δάνεια ύψους 364.694,48 ευρώ

Το 2009 τα δάνεια έφθασαν τα 3.146.491,00 ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς το 2005 σύναψε δύο δάνεια. Ένα  για να εκτελέσει έργα αποχέτευσης ύψους 1.440.623,00 ευρώ  και ένα για την εξόφληση χρεών ύψους 2.669.443,00 ευρώ. Δηλαδή σύνολο 4.110.066,00 ευρώ που θα αποπληρωθούν το 2020!!

Για την χρήση 2005 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ανήρχοντο σε 3.594.028,96 ευρώ.
Η τοκοχρεολυτική δόση που καταβάλει ο Δήμος Κηφισιάς 450.000,00 ευρώ ετησίως δημιουργεί για τα επόμενα 15 χρόνια υποχρεώσεις της τάξεως των 6.750.000,00 ευρώ οι οποίες προέρχονται από περίπου (1) 274.000,00 ευρώ ετησίως κεφάλαιο και (2) 176.000,00 ευρώ ετησίως τόκους.

Η δόση 450.000,00 ευρώ αντιπροσωπεύει για την χρήση 2009  το 7,85% των εσόδων που προέρχονται από φόρους, εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις που πλήρωσαν οι δημότες.


Έξοδα Διοικητικά

Το 2003 τα Διοικητικά έξοδα ήταν 5.507.439,64 ευρώ

Το 2007 τα Διοικητικά έξοδα έφθασαν 11.361.908,06 ευρώ

Επομένως παρουσιάζεται αύξηση 106,3% ή 21,26% ετησίως. Ξαφνικά κατά την περίοδο 2007  έως το 2009 τα Διοικητικά έξοδα περιορίστηκαν ως δια μαγείας σε 5.951.393,95 ευρώ παρουσιάζοντας  μείωση της τάξεως 47,61% ή 23,81% ετησίως με αποτέλεσμα  να φθάσουν τα επίπεδα του 2003!!


Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών
                       
Παράλληλα όμως το κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών κατά την ίδια περίοδο δηλαδή:  

Το 2007 το κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών ήταν 19.899.857,10 ευρώ και

Το 2009 το κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών έφθασε 30.279.368,65 ευρώ

Επομένως παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως 52,16% ή υπέρ διπλάσιο κόστος από το κόστος του 2003!! Αυτό λέγεται δημιουργική λογιστική του Δήμου Κηφισιάς!!! Για πιθανή κάλυψη κόστη εκτάκτων υπηρεσιών ή συμβασιούχων!!


Κέρδη Εκμετάλλευσης

Το 2006 τα κέρδη εκμετάλλευσης ήταν 4.120.884,84 ευρώ

Το 2009 τα κέρδη εκμετάλλευσης έφθασαν 1.458.561,19 ευρώ

Δηλαδή παρουσιάζεται μείωση της τάξεως 64,60% ή 16,15% ετησίως.


Έκτακτα Έσοδα

Παρόλο που παρουσιάζεται μια σταθερή πορεία Εκτάκτων Εσόδων από το 2003 έως το 2008 με ένα μέσο όρο 1.362.730,00 ευρώ ετησίως, ξαφνικά το 2009 υπήρξε αύξηση των Εκτάκτων Εσόδων της τάξεως  270,62% από τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων που έφθασαν τα 4.568.588,25 ευρώ !!


Καθαρά Κέρδη

Η συνεπής άσκησης της οικονομική διαχείρισης που δήθεν εφαρμόζει ο Δήμος Κηφισιάς είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων της χρήσης 2009 παρόλη την μείωση των κερδών της εκμετάλλευσης 2009!!

Ο μέσος όρος κερδών για την περίοδο 2003 έως 2008 ανήρχετο σε 841.640,00 ευρώ ετησίως . Η δημιουργική λογιστική στο μεγαλείο της όμως κατάφερε το 2009 να εμφανίσει λογιστικό πλεόνασμα στον ισολογισμό του Δήμου Κηφισιάς της τάξεως 5.050.591,91 ευρώ ή αύξηση κερδών 500,08%!!!!

Ποίον κοροϊδεύουν λοιπόν!!??

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου